ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Terms & Condition)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ (Terms & Condition)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของการขาย

1. ข้อกำหนดเบื้องต้น

1.1. ข้อกำหนดการใช้งานและการซื้อขาย (“ข้อกำหนด”) ฉบับนี้ใช้บังคับกับการใช้งานเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นของ และควบคุมและจัดการโดยบริษัทสปอร์ต ทรีซิกตี้ จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่าย (เรียกว่า “SPORT360”) รวมถึงเว็บไซต์ www.sport360.co.th (“เว็บไซด์”) เราอาจเพิ่มเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และข้อกำหนดฉบับนี้จะใช้บังคับกับเว็บไซต์ใหม่เหล่านี้ด้วยเมื่อเพิ่มเติมเข้ามา ข้อกำหนดนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563ข้อกำหนด มีผลใช้เฉพาะระหว่าง SPORT360 กับผู้ที่สั่งซื้อทางเว็บไซต์ www.sport360.co.th (ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า (”เว็บไซด์”) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้เรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “คุณ” และเรียกรวมกับ SPORT360 ว่า (“คู่สัญญา”)

1.2. เงื่อนไขทั่วไปนี้มีผลบังคับใช้และใช้กับผู้ที่เข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา และการจัดหาผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ (“ผลิตภัณฑ์”) ให้กับลูกค้า

1.3. โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดในเงื่อนไขทั่วไปนี้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ เท่ากับคุณแสดง รับรอง และสัญญาว่า คุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และผูกพันตามเงื่อนไขทั่วไปนี้
1.3.1. คุณเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีความสามารถตากฎหมายในการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปนี้ และ
1.3.2. จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

1.4. เงื่อนไขทั่วไปนี้อยู่เหนือการแก้ไขใดๆ ของลูกค้า โดยเงื่อนไขใดๆที่ลูกค้าแก้ไขแล้วส่ง เสนอ หรือกำหนดไว้จะไม่ใช้และไม่รวมอยู่ ณ ที่นี้ ไม่ว่า SPORT360 จะคัดค้านเงื่อนไขดังกล่าวอย่างชัดแจ้งหรือไม่ก็ตาม

1.5. SPORT360 ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเงื่อนไขทั่วไปนี้ได้เสมอ ขอให้คุณอ่านเงื่อนไขทั่วไปนี้ โดยละเอียด และตรวจดูการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลเป็นประจำ เนื่องจากเงื่อนไขทั่วไปนี้จะใช้บังคับคำสั่งซื้อทั้งหมด จึงควรทบทวนเงื่อนไขทั่วไปนี้ทุกครั้งที่คุณสั่งซื้อ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลง ปรุงหรือแก้ไขของเงื่อนไขทั่วไป คุณต้องหยุดใช้เว็บไซต์ทันที

2. การสั่งซื้อ

2.1. การส่งคำสั่งซื้อ
2.1.1. ลูกค้าที่ประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ให้ส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์ (“คำสั่งซื้อ”) โดยคำสั่งซื้อทั้งหมดอยู่ภายใต้การตอบรับของSPORT360และความพร้อมจำหน่ายของผลิตภัณฑ์
2.1.2. ก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อ โปรดอ่านขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซด์
2.2 ในการสร้างหรือใช้เว็บไซด์ของ SPORT360 ลูกค้าจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณต่อบุคคลอื่นใด คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี โดย SPORT360 จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณ
2.1.3. กระบวนการสั่งซื้อจะทำให้คุณสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่จะส่งคำสั่งซื้อของคุณให้กับ SPORT360 โปรดอ่านและตรวจสอบคำสั่งซื้อของคุณโดยละเอียดในทุกหน้าของกระบวนการสั่งซื้อ
2.1.4. การส่งคำสั่งซื้อแสดงว่าคุณ (i) ติดต่อเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขทั่วไปนี้ (ii) รับรองว่าคุณอายุ 18 ขึ้นไปและมีความสามารถตามกฎหมายในการผูกพันตามเงื่อนไขทั่วไปนี้ (iii) รับรองว่าคุณเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ (iv) รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับ SPORT360 อันเนื่องมาจากคำสั่งซื้อดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงและถูกต้อง และคุณได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีการชำระเงินที่คุณได้ระบุไว้ใน คำสั่งซื้อดังกล่าว
2.1.5. เมื่อส่งคำสั่งซื้อ คุณจะได้รับอีเมลจากดีแคทลอนที่แสดงว่าดีแคทลอนได้รับคำสั่งซื้อของคุณ (“การยืนยันคำสั่งซื้อ”)
2.1.6. ก่อนที่ SPORT360 จะตอบรับคำสั่งซื้อ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล SPORT360 ขอสงวนสิทธิในการตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ หรือปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือบางส่วนของคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ แม้หลังจากคุณได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อแล้วก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
2.1.7. SPORT360 สามารถกำหนดข้อจำกัดของปริมาณที่จะซื้อต่อคำสั่งซื้อ ต่อบัญชีผู้ใช้ ต่อบัตรเครดิตหรือต่อบุคคล ซึ่งคุณจะได้รับแจ้งก่อนที่ SPORT360 จะตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ
2.1.8. SPORT360 อาจยอมรับการแก้ไขคำสั่งซื้อหลังมีการยืนยันคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของ SPORT360 เพียงผู้เดียว

2.2. วิธีส่งคำสั่งซื้อทางเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องทำตามขั้นตอนในการส่งคำสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ ดังนี้
2.2.1. เพิ่มรายการสินค้าที่เลือกซื้อลงในตะกร้า
2.2.2. เลือกวิธีการจัดส่ง
2.2.3. เลือกวิธีการชำระเงิน
2.2.4. ชำระเงิน
2.2.5. สุดท้าย ลูกค้าจะได้รับอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อ (การยืนยันคำสั่งซื้อ)

2.3. ราคาและการชำระเงิน
2.3.1. ราคาผลิตภัณฑ์จะระบุไว้บนเว็บไซด์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ ณ เวลาที่คุณยืนยันคำสั่งซื้อของคุณเสมอ
2.3.2. ราคาแสดงเป็นสกุลเงินบาทไทย (บาท) SPORT360 พยายามตามสมควรในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าราคาที่ลูกค้าชำระเป็นราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามอาจมีค่าภาษี อากร ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่จัดส่งนั้นๆ ในกรณีที่มีค่าภาษี อากร ค่าใช้จ่าย และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมดังกล่าว คุณจะต้องเป็นผู้ชำระเงินนั้น
2.3.3. ราคาที่แสดงไม่รวมค่าจัดส่ง ซึ่งจะบวกเพิ่มในคำสั่งซื้อและแสดงในหน้าการชำระเงิน โดยค่าจัดส่งดังกล่าวจะต่างกันตามราคาในคำสั่งซื้อของคุณ ปลายทางการจัดส่ง และวิธีการจัดส่งที่เลือก
2.3.4. คุณต้องชำระค่าผลิตภัณฑ์เต็มจำนวนเมื่อส่งคำสั่งซื้อ การชำระเงินตามคำสั่งซื้อสามารถทำได้โดยใช้ บัตรเครดิตที่ออกให้โดยบริษัทบัตรเครดิตหรือเดบิต ทั้งนี้ ดีแคทลอนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกในการชำระเงินได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
2.3.5. การทำธุรกรรมโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิตทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้รับการรักษาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและการชำระเงินด้วยระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ที่ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank เป็นผู้ดำเนินการ
2.3.6. รายละเอียดทั้งหมดที่ให้ SPORT360 อันเกี่ยวกับคำสั่งซื้อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง บัตรเครดิต/เดบิตหรือบัญชีที่คุณใช้เป็นของคุณเอง และมีเงินหรือมีเครดิตเพียงพอสำหรับชำระเงินตามคำสั่งซื้อของคุณ SPORT360 ขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดในการชำระเงินของคุณก่อนที่จะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ
2.3.7. ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่บัตรเครดิตหรือเดบิตไม่ได้กำหนดไว้เป็นสกุลเงินบาทไทย (บาท) ราคาสุดท้ายอาจต่างจากที่แสดง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ออกบัตรหรือธนาคารผู้ออกบัตรของคุณใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อกังขา หากคุณใช้บัตรเครดิต/เดบิตระหว่างประเทศ SPORT360 จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมต่างประเทศที่ธนาคารผู้ออกบัตรของคุณเรียกเก็บในทุกกรณี
2.3.8. เว็บไซต์มีผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นไปได้เสมอว่า แม้ SPORT360 ได้พยายามตามสมควรแล้วก็ตาม อาจมีผลิตภัณ์บางตัวบนเว็บไซต์ที่แสดงราคาไม่ถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดของราคาผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อ SPORT360 จะแจ้งให้คุณทราบข้อผิดพลาดนี้และให้คุณเลือกที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อในราคาที่ถูกต้องหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ SPORT360 จะไม่จัดส่งคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากคุณ หาก SPORT360 ไม่สามารถติดต่อคุณโดยใช้รายละเอียดข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ SPORT360 จะถือว่าคำสั่งนั้นถูกยกเลิกและแจ้งให้คุณทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร หากมีการยกเลิกคำสั่งซื้อ SPORT360 จะคืนเงินให้คุณตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี) เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อกังขา ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดของราคาอย่างชัดเจนและไม่ผิดพลาด และคุณจำได้ว่าเป็นราคาที่ผิด SPORT360 ไม่จำเป็นต้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับคุณในราคาที่ไม่ถูกต้อง (ถูกกว่า)

2.4. การตอบรับคำสั่งซื้อ
2.4.1. SPORT360 ไม่ได้ถูกบังคับให้จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับคุณ จนกว่าจะตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ ตราบที่ยังไม่ได้ตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ SPORT360 ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง SPORT360 มีมูลเหตุอันสมควรให้เชื่อว่า คุณได้ละเมิดเงื่อนไขทั่วไปนี้ ไม่มีผลิตภัณฑ์จำหน่าย หรือผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกซื้อเพื่อการใช้งาน หาก SPORT360 ยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณก่อนที่จะตอบรับ SPORT360 จะคืนเงินให้คุณตามวิธีการชำระเงินที่คุณใช้ชำระคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยรวมค่าจัดส่ง (ถ้ามี)
2.4.2. คำสั่งซื้อของคุณยังคงมีผลเป็นข้อเสนอจนกว่าจะได้รับการตอบรับ คำสั่งซื้อจะกลายเป็นสัญญา และ SPORT360 มีข้อผูกมัดตามกฎหมายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับคุณเมื่อ SPORT360 ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ถูกจัดส่ง
2.4.3. กรรมสิทธิ์และความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะสูญหายโดยอุบัติเหตุตกเป็นของผู้ซื้อเมื่อมีการออกอีเมลยืนยันการจัดส่งแล้ว

3. การจัดส่ง

3.1. เว็บไซต์จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานของลูกค้าที่พำนักในประเทศซึ่งเว็บไซต์นี้ให้บริการ และอาจมีข้อจำกัดด้านสถานที่ซึ่ง SPORT360สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้

3.2. วันที่จัดส่งโดยประมาณนั้นเป็นเพียงแนวทาง ซึ่งขึ้นอยู่กับบริษัทจัดส่ง

3.3. หากไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามวันที่จัดส่งโดยประมาณ SPORT360 จะติดต่อ และจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย การเรียกเก็บเงิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกิดการจัดส่งล่าช้า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

3.4. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานขั้นตอนการบรรจุหีบห่อของ SPORT360

3.5. ผลิตภัณฑ์จะถูกจัดส่งจากคลัง SPORT360 โดยมีอิสระในการเลือกผู้ส่ง บริษัทขนส่ง และวิธีการขนส่ง

3.6. เมื่อ SPORT360 ยืนยันการจัดส่ง ความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจะสูญหายโดยอุบัติเหตุจะตกเป็นของลูกค้า แม้มีการชำระค่าขนส่ง แต่ SPORT360 ไม่จำเป็นต้องรับประกันผลิตภัณฑ์ หรือรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายระหว่างขนส่ง

3.7. ในกรณีไม่มีคนรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณ ผู้ส่งที่ SPORT360 แต่งตั้งสามารถทิ้งข้อความให้คุณโดยแจ้งการจัดส่งอีกครั้งหรือให้คุณไปรับของกับผู้ส่ง

4. ผลิตภัณฑ์ของ SPORT360

4.1. ภาพผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ใช้เป็นตัวอย่างประกอบเท่านั้น แต่ก็ไม่สามารถรับประกันว่าการแสดงผลในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณจะตรงกับสีของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจึงอาจต่างจากภาพเล็กน้อย

4.2. SPORT360 พยายามอย่างที่สุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า
1.2.1. ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
1.2.2. เว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำ และ
1.2.3. มีการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบภายในเวลาที่ควร อย่างไรก็ดี เนื้อหาดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ณ เวลาที่ยังไม่ได้แก้ไข SPORT360 ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะ รายละเอียด ข้อเสนอ และความพร้อมจำหน่าย

5. นโยบายการคืนสินค้าและรับประกันสินค้า

5.1 ผลิตภัณฑ์บางรายการของ SPORT360 เมื่อจำหน่ายและมีอายุหกเดือน นับจากวันที่จัดส่ง
การรับประกันในสัญญาข้อ 5.1 จะไม่มีผลใช้กับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากเหตุต่อไปนี้

5.2 ความเสื่อมสภาพตามปกติ

5.3 ความเสียหายโดยจงใจ การจัดเก็บหรือสภาพการใช้งานผิดปกติ ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม อุบัติเหตุ หรือความประมาทเลินเล่อของคุณหรือบุคคลที่สาม

5.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยคุณหรือบุคคลอื่นที่ทำให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพแตกต่างจากปกติ

6. การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์

6.1. การเข้าถึงเว็บไซต์
6.1.1. การเข้าถึงเว็บไซต์เป็นบริการที่จัดหาให้โดยไม่คิดค่าบริการ
6.1.2. SPORT360 ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลบนเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานเสมอหรือไม่มีการขัดจังหวะ อีกทั้งการเข้าถึงเว็บไซต์เป็นการอนุญาตชั่วคราว และ SPORT360 ขอสงวนสิทธิในการระงับ เพิกถอน ยุติ หรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์โดยไม่แจ้งให้ทราบ SPORT360 ไม่ต้องรับผิดต่อคุณถ้าเว็บไซต์ไม่พร้อมใช้งานเมื่อใดก็ตามหรือระยะเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม นอกจากนี้ SPORT360 ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เนตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

6.2. การใช้งานเว็บไซต์
6.2.1. เว็บไซต์นี้จัดทำเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นและไม่ใช่การใช้เพื่อการค้า และคุณ ตกลงว่าได้รับอนุญาตให้เยี่ยมชม ดู และเก็บสำเนาข้อมูลหรือบริการที่ได้จากเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น คุณเข้าใจและสัญญาว่าคุณถูกห้ามอย่างเข้มงวดไม่ให้ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่เพื่อการค้า ประกาศ อนุญาต หรือขายข้อมูล วัสดุ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์
6.2.2. คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ในลักษณะต่อไปนี้
6.2.2.1. ละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
6.2.2.2. ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือฉ้อฉล หรือมีจุดประสงค์หรือผลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ ฉ้อฉล
6.2.2.3. ส่งหรือจัดหาการส่งวัสดุที่ไม่ได้ขอให้ส่ง หรือการโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือวัสดุส่งเสริมการขาย หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นที่คล้ายกัน (สแปมหรือขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) หรือ
6.2.2.4. เจตนาส่งข้อมูล ส่งหรืออัปโหลดวัสดุที่มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอน ระเบิดเวลา คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ สบายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมอันตรายอื่นๆ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์คล้ายกันนี้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์

6.3. บัญชีสมาชิกและรหัสผ่าน
6.3.1. ถ้าคุณเลือกสร้างบัญชีบนเว็บไซต์ คุณต้องทำตามกระบวนการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการให้ข้อมูลปัจจุบันที่ครบถ้วนและถูกต้องกับ SPORT360 คุณเป็นผู้รับผิดชอบการใช้บัญชีของคุณทั้งหมดและต้องเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ
6.3.2. คุณสัญญาว่าจะแจ้ง SPORT360 ทันทีถ้าคุณทราบหรือสงสัยว่ามีการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยอื่น
6.3.3. โปรดอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ SPORT360 ใช้ข้อมูลของคุณได้ที่ ‘นโยบายความเป็นส่วนตัว’

6.4. ข้อมูล
6.4.1. ข้อมูล ข้อความ คำอธิบาย เนื้อหา กราฟิก รูปภาพ โลโก้ ภาพประกอบ การออกแบบ ไอคอน คลิปวิดิโอ คลิปเสียง เสียง ไฟล์ คุณลักษณะ โฆษณา กรรมสิทธิ์ ชื่อ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูลอื่นทั้งหมดที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ข้อมูล”) เป็นของ SPORT360 และ/หรือบุคคลอื่น (ซึ่งจะระบุไว้ด้วยการเชื่อมโยงไปถึงหรือจากแหล่งข้อมูลภายนอก หรืออย่างอื่น)
6.4.2. ข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นการให้ข้อมูลโดยทั่วไปเท่านั้น และไม่ได้เป็นการผูกมัดกับ SPORT360 ไม่ว่าในทางใด เว้นแต่ข้อมูลที่มีการระบุไว้โดยเฉพาะว่าเป็นเช่นนั้น ทั้งไม่ได้มีเจตนาให้เป็นคำแนะนำที่คุณควรเชื่อใจ คุณต้องขอคำแนะนำจากมืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะใช้ หรืองดเว้นจากการกระทำใดๆ ตามข้อมูลบนเว็บไซต์
6.4.3. การใช้หรือความเชื่อมั่นในข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของคุณเอง และ SPORT360 จะไม่รับผิดต่อข้อมูลหรือความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากการที่คุณใช้หรือความเชื่อมั่นในข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม
6.4.4. SPORT360 ไม่ได้รับรอง รับประกัน หรือให้ประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ หรือเป็นปัจจุบัน SPORT360 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจของตน แก้ไข ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
6.4.5. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่นที่ทำให้คุณต้องออกจากเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ SPORT360 และ SPORT360 ไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลบนเว็บไซต์อื่น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามมีให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และการรวมการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้เป็นการแสดงนัยว่า SPORT360เป็นเจ้าของเว็บไซต์นั้นแต่อย่างใด การที่คุณใช้เว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบุคคลที่สามนั้น

6.5. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
6.5.1. SPORT360 เป็นเจ้าของหรือผู้รับใบอนุญาตของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดบนเว็บไซต์ อาทิเช่น ข้อความ บทความ รูปภาพ วีดีทัศน์ เสียง กราฟฟิก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สิทธิบัตร ความรู้ความชำนาญ เอกสิทธิ์ หรือข้อมูลคล้ายกัน ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ SPORT360
6.5.2. คุณจะไม่ใช้ ผลิตซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ประกาศ ส่งผ่าน เผยแพร่ จัดแสดง ดาวน์โหลด อนุญาต ถ่ายโอน หรือขายข้อมูลใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก SPORT360

6.6. ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้
6.6.1. SPORT360 ไม่ถือสิทธิความเป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณให้กับ SPORT360 (รวมถึงความเห็น ข้อคิดเห็น การให้คะแนน คำแนะนำ) หรือประกาศ อัปโหลด หรือส่งไปยังเว็บไซต์เพื่อการอ่านของบุคคลทั่วไป หรือของสมาชิกในชุมชนสาธารณะหรือส่วนตัว (รวมเรียกว่า “ข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้”)
6.6.2. ข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ซึ่งประกาศ อัปโหลด หรือส่งบนเว็บไซต์ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลลับและปลอดกรรมสิทธิ์ และ SPORT360 ได้รับอนุญาตให้ใช้ คัดลอก เผยแพร่ ผลิตซ้ำ ประกาศ อนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง และเปิดเผยข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ดังกล่าวกับบุคคลที่สามเพื่อจุดประสงค์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ
6.6.3. SPORT360 มีสิทธิที่จะเปิดเผยอัตลักษณ์ของคุณให้กับบุคคลที่สามที่อ้างว่าเป็นเจ้าของข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ที่คุณประกาศหรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลดังกล่าว หรือสิทธิส่วนบุคคล และ SPORT360 จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อบุคคลที่สามสำหรับข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างสรรค์โดยผู้ใช้ที่คุณหรือผู้ใช้คนอื่นประกาศบนเว็บไซต์
6.6.4. คุณสัญญาว่าข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ที่คุณประกาศ อัปโหลด หรือส่งขึ้นเว็บไซต์นั้นเป็นดังนี้
6.6.4.1. ถูกต้อง (เมื่อแสดงข้อเท็จจริง)
6.6.4.2. แท้จริง (เมื่อเป็นความคิดเห็น) และ
6.6.4.3. เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่ประกาศข้อมูล
6.6.5. คุณสัญญาว่าจะไม่ประกาศ อัปโหลด หรือส่งข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้มายังเว็บไซต์ เมื่อข้อมูลมีลักษณะดังนี้
6.6.5.1. ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เหมาะสม
6.6.5.2. ทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด
6.6.5.3. มีไวรัส โทรจัน หนอน ลอจิกบอมบ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ประสงค์ร้ายหรือเป็นอันตรายทางเทคโนโลยี
6.6.5.4. ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลอื่น
6.6.5.5. ผิดกฎหมาย ให้โทษ ข่มขู่ ปรามาส หยาบคาย อนาจาร หมิ่นประมาท ลามก สัปดน น่ารังเกียจ ก้าวร้าว หรือเหยียดผิว เหยียดชนชาติ หรือมีประเด็นอื่นให้คัดค้าน
6.6.5.6. ส่งเสริมความรุนแรง
6.6.5.7. สนับสนุนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
6.6.5.8. มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงผู้ใด
6.6.5.9. ละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายของบุคคลอื่น เช่น หน้าที่ตามสัญญา หรือหน้าที่ในการรักษาความลับ
6.6.5.10. สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (ยกตัวอย่างเท่านั้น) หรือ
6.6.5.11. ละเมิดกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของรัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

6.6.6. คุณมีสิทธิในการนำข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ที่คุณเป็นผู้ประกาศ อัปโหลด หรือส่งออกได้

6.6.7. ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ไม่ได้เป็นมุมมอง ข้อคิดเห็น คำแนะนำ คุณค่า หรือความเชื่อของ SPORT360 แต่อย่างใด และ SPORT360 ไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ดังกล่าว
6.6.8. SPORT360 จะใช้ดุลยพินิจของตนพิจารณาว่าการใช้เว็บไซต์ของคุณละเมิดสัญญาข้อ 6 นี้หรือไม่ และขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ ตามที่ SPORT360 เห็นว่าเหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้
6.6.8.1. ลบข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ออกจากเว็บไซต์ทันที โดยชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้ และด้วยเหตุผลใดก็ได้
6.6.8.2. เพิกถอนสิทธิในการใช้เว็บไซต์ของคุณทันที โดยชั่วคราว หรือถาวร
6.6.8.3. ออกหนังสือเตือนคุณ
6.6.8.4. ดำเนินการตามกฎหมายกับคุณเพื่อให้ชำระเงินคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริหารจัดการและใช้จ่ายทางกฎหมายตามควร) อันเกิดจากการละเมิดดังกล่าว หรือ
6.6.8.5. ดำเนินการตามกฎหมายกับคุณเพิ่มเติม

7. ข้อสงวนสิทธิและข้อจำกัดความรับผิด

7.1. SPORT360 ไม่รับผิดหรือไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อ
7.1.1. ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลอื่น หรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์
7.1.2. การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ความปลอดภัย (ไม่ว่า SPORT360 เป็นผู้จัดหาให้โดยตรงหรือแต่งตั้งให้บุคคลที่สามจัดหาให้ก็ตาม) และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์
7.1.3. ความเสียหายทางทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใด อันเกิดจากการเข้าถึงและการใช้งาน หรือความเชื่อถือต่อผลิตภัณฑ์ เนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ บริการ หรือข้อมูลอื่น หรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง
7.1.4. การขัดจังหวะหรือการหยุดชะงักของการส่งผ่านไปถึง หรือจากบริการที่เว็บไซต์จัดหาให้ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง
7.1.5. ไวรัส โทรจัน หนอน ระเบิดเวลา คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมอื่นๆ หรือโค้ดคอมพิวเตอร์ในลักษณะคล้ายกันที่ออกแบบมาเพื่อสร้างผลร้ายต่อการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่ส่งผ่านเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง และ/หรือ
7.1.6. ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหา ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่แสดงหรือมีอยู่บนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) หรือความสูญเสียหรือความเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม อันเป็นผลจากการใช้งานหรือความเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนแล้ว

7.2. เงื่อนไขทั่วไปนี้แสดงข้อมูลที่ครบถ้วนของพันธะหน้าที่และความรับผิดของดีแคทลอนในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และไม่มีการรับประกัน เงื่อนไข หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ผูกมัดกับ SPORT360 เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในเงื่อนไขทั่วไปนี้

7.3. โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขทั่วไป และยกเว้นสำหรับขอบเขตที่บังคับตามกฎหมาย ความรับผิดรวมสูงสุดของ SPORT360 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างช่วง หรือตัวแทนของ SPORT360 สำหรับการกระทำ หรือการละเลย ไม่ว่าในสัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขทั่วไปนี้ จะไม่เกินจำนวนที่คุณชำระให้กับ SPORT360 เป็นค่าผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา

7.4. SPORT360 จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสำหรับ
7.4.1. การสูญหายหรือเสียหาย ไม่ว่าโดยอ้อม พิเศษ หรือสืบเนื่อง
7.4.2. การสูญหายของข้อมูล หรืออุปกรณ์ หรือทรัพย์สินอื่น
7.4.3. การสูญหายหรือเสียหายทางเศรษฐกิจ
7.4.4. ความรับผิดที่เกิดกับลูกค้าสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายไม่ว่าในลักษณะใดของบุคคลที่สาม (รวมถึงกรณีที่มิได้ตั้งใจและค่าเสียหายในเชิงลงโทษ) หรือ
7.4.5. การสูญเสียกำไรจริงหรือที่คาดไว้ การใช้งาน โอกาส ผลประโยชน์ รายได้ การประหยัดที่คาดไว้ ธุรกิจ หรือความเสียหายต่อค่าความนิยม แม้ว่า SPORT360 ได้รับการแจ้งล่วงหน้าถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

7.5. SPORT360 จะไม่รับผิดต่อการสูญเสียอันเกิดจากการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ในทางที่ผิดในภายหลัง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
7.5.1. ความเสื่อมสภาพตามปกติ
7.5.2. ความเสียหายโดยจงใจ การจัดเก็บหรือสภาพการใช้งานผิดปกติ ขาดการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม อุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของลูกค้าหรือบุคคลอื่น
7.5.3. ความล้มเหลวในการติดตั้ง ดำเนินการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำในการใช้งาน คุณลักษณะ หรือสภาพที่ SPORT360 จัดให้ลูกค้า หรือ
7.5.4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมโดยลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจาก SPORT360

7.6. ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ และบริการที่มีหรือได้รับผ่านเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง เป็นการกระทำที่อยู่ในดุลยพินิจและความเสี่ยงของลูกค้าเอง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายของระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการกระทำนั้น

7.7. การใช้และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ อยู่ในดุลยพินิจและความเสี่ยงของลูกค้าเอง และมีให้บริการในสภาพ “ที่เป็น” และ “ที่มี” SPORT360 ไม่รับประกันหรือรับรองต่อความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ข้อมูลที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ใช้ บริการ หรือเนื้อหาที่มีหรือเชื่อมโยงจากบนเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้

8. การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ลูกค้าจะไม่เรียกร้องการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจาก SPORT360 ต่อการกระทำ ข้อเรียกร้อง ความต้องการ กระบวนพิจารณา ความรับผิด ความสูญเสีย (ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม หรือต่อเนื่อง) ค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวน) และค่าใช้จ่ายทุกชนิดที่เกิดจาก SPORT360 เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้แทน ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย บริษัทในเครือ และ/หรือตัวแทน อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ

8.1. ข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามอันเนื่องจากหรือมาจากข้อมูลที่ลูกค้าประกาศบนเว็บไซต์

8.2. การละเมิดจริงหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิด หรือการไม่ชำระหนี้ หรือการไม่ปฏิบัติตามพันธะหน้าที่หรือคำรับรองของลูกค้าภายใต้เงื่อนไขทั่วไป หรือเกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า หรือ

8.3. การละเมิดสิทธิหรือการยักยอกของลูกค้าต่อสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลอื่น อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์หรือซื้อผลิตภัณฑ์

9. เหตุสุดวิสัย

9.1. “เหตุสุดวิสัย” หมายถึงเหตุที่ไม่สามารถแลเห็นล่วงหน้าได้และอยู่เหนือวิสัยการควบคุม อีกทั้งไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดหรือความประมาทของคู่สัญญาที่ได้รับผล (รวมถึงผู้รับจ้างช่วง ถ้ามี) และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แม้จะใช้ความระมัดระวังและความพยายามดีแล้วก็ตาม เหตุสุดวิสัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุ อัคคีภัย ฟ้าผ่า โรคระบาด สงคราม การจลาจล การก่อความไม่สงบ การก่อวินาศกรรม การระเบิด การนัดหยุดงาน หรือข้อพิพาทแรงงาน (รวมถึงการนัดหยุดงาน ข้อพิพาทแรงงาน หรือปัญหาแรงงานอื่นๆ ที่พนักงานของฝ่ายที่รับผล (หรือผู้รับจ้างช่วง ถ้ามี) มีส่วนเกี่ยวข้อง) และการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย เหตุสุดวิสัยยังรวมถึงการที่ผู้รับจ้างช่วงไม่สามารถจัดหาแรงงาน บริการ วัสดุหรือเครื่องมืออุปกรณ์ตามพันธะหน้าที่ในสัญญาได้ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ความไม่สามารถนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย

10.นโยบายการคืนเงิน

10.1 ถ้าท่านไม่พึงพอใจกับสินค้าที่ท่านซื้อ ท่านอาจส่งสินค้าดังกล่าวคืนมายังเราภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้านั้นจะต้องไม่ถูกใช้ ป้ายฉลากสินค้าจะต้องไม่ฉีกขาดหรือเสียหาย และสินค้าจะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ ของยี่ห้อนั้นๆ (ถ้ามี) นโยบายนี้ใช้ได้เฉพาะกับสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในรายการสินค้า/ยี่ห้อที่ระบุว่าขอเงินคืนไม่ได้ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของเรา

10.2 ท่านต้องส่งคืนสินค้ามายังเราในสภาพเหมือนเดิมดังที่เป็นตอนที่ท่านรับสินค้า และบรรจุหีบห่ออย่างเรียบร้อย ในกรณีที่สินค้าใดๆ ที่ส่งคืนกลับมายังเราอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ไม่ยอมรับคืนและส่งสินค้ากลับไปยังท่าน

10.3 ในบางกรณี นโยบายการชำระเงิน/การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับสินค้าบางอย่างอาจแตกต่างจากเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปตามที่ระบุไว้ในนี้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแสดงเงื่อนไขพิเศษไว้ในส่วนของรายละเอียดสินค้า

11. การติดต่อสื่อสาร

ลูกค้าทุกคนที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ทางหน้า ‘ติดต่อเรา page. ‘ หรือ อีเมล์ contact.sport360@gmail.com

12. กฎหมายที่ใช้บังคับสัญญา

เงื่อนไขทั่วไปนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยการระงับข้อพิพาทให้กระทำในเขตอำนาจศาลไทย